กรมพัฒนาที่ดิน
 

  การจัดการดิน เหมืองแร่ร้าง
ลักษณะดิน และการ เผยแพร่
ปัญหาการ ใช้ประโยชน์ ที่ดิน
แนวทาง ใช้ประโยชน์ ที่ดิน
แนวทางแก้ไข เพื่อสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ ทางการเกษตร
การจัดการดิน ที่เหมาะสม
 
วิธีการใช้เอกสาร

      วิธีการใช้เอกสารรายงาน การจัดการดิน ให้ตรวจสอบก่อนว่าพื้นที่ของท่าน อยู่ในพื้นที่ เหมืองแร่ร้างหรือไม่ จากแผนที่กลุ่มชุดดิน (62 กลุ่มชุดดิน) หรือรายงานแผนที่ความเหมาะสม ของดินกับพืชเศรษฐกิจเบื้องต้นของจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน (มาตราส่วน 1:50,000) เมื่อทราบแล้วว่า พื้นที่อยู่ในขอบเขตดิน เหมืองแร่ร้าง จึงเลือกใช้รายงานฉบับนี้
 
ลักษณะดิน และการแพร่กระจาย

      ดินเหมืองแร่ร้าง เป็นดินที่อยู่ในพื้นที่ ที่ผ่านขบวนการทำเหมืองแร่มาแล้ว ดินเดิมถูกแปรสภาพโดยการขุด ฉีด สูบ และแยกแร่ กลายเป็นดินทรายหนามาก ซึ่งเรียกว่ามูลทราย มีสภาพพื้นที่เป็นเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ กองกรวด กองหิน และขุมเหมืองเป็น หย่อม ๆ กระจายทั่วพื้นที่ดิน เหมืองแร่ร้าง เป็นดินไม่มีโครงสร้าง และอัดตัวกันแน่น จึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ และมีธาตุ อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยมาก
      พื้นที่เหมืองแร่ร้าง กระจายอยู่ตาม จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 300,000 ไร่ พบมากในจังหวัด พังงา ระนอง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา รวมไม่น้อยกว่า 200,000 ไร่ ที่ส่วนใหญ่ เกิดจากการทำเหมืองแร่ดีบุก
 


ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน

      พื้นที่เหมืองแร่ร้าง มีข้อจำกัดในการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้
      1. ภูมิประเทศไม่สม่ำเสมอ สูงๆต่ำๆ ยากต่อการปรับให้ราบเรียบ
      2. ดินเป็นดินทรายจัด มีความ อุดมสมบูรณ์ต่ำ และไม่เหมาะสมต่อการ เพาะปลูก
 
      3. ดินง่ายต่อการชะล้างพังทลาย ทำให้เกิดริ้วรอย หรือร่องลึก และเกิดตะกอน ทับถมในลำน้ำธรรมชาติ
แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน

      การใช้ประโยชน์ที่ดิน เหมืองแร่ร้าง ที่ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพ พื้นที่ มีดังนี้
      1. ฟื้นฟูพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
      2. ฟื้นฟูพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ทางการ เกษตร เช่น การปศุสัตว์ การประมง การเพาะปลูก
      3. พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม เช่น การตั้งโรงงานผลิตคอนกรีต ขุดทรายขาย เพื่อการก่อสร้าง
      4. พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
      5. พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หรือชุมชน
 แนวทางการแก้ไขเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

      การฟื้นฟูเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

      การปศุสัตว์ สร้างทุ่งหญ้าผสมถั่ว เช่น หญ้ากินนี หรือหญ้าซิกแนล ผสมถั่วฮามาต้า หรือถั่วเซนโตซิม่า

      การประมง ควรเลี้ยงปลาที่หาได้ง่าย โตเร็ว ทนทานโรค เนื้อมีรสชาดดี และเป็นที่นิยมบริโภค เช่น ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาแรด ปลาหมอตาล ปลาไน ปลานิล ปลาจีน ปลาหมอเทศ และปลาตะเพียนขาว ในกรณีพื้นที่ ใกล้ทะเลควรเลี้ยงปลาน้ำกร่อย เช่น ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากระบอก และ ปลากระพงขาว
         การปลูกพืชเศรษฐกิจ ควรเลือกปลูกพืชที่ขึ้นได้ดีในพื้นที่หรือ ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง เช่น มะม่วงหิมพานต์ สับปะรด พืชผักและ พืชสวน
การจัดการดินที่เหมาะสม ในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ

ชนิดพืช
การจัดการดิน
 1. พืชคลุมดิน
   - หญ้ากินนี
     หญ้าซิกแนล
     ถั่วฮามาต้า
     ถั่วเซนโตซิม่า
- ปลูกหญ้าระยะ 50*25-50 เซนติเมตร และหว่านถั่ว อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อไร่ ใช้ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 120 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี แบ่งใส่ทุก 2 เดือน
 2. ไม้โตเร็ว
   - ยูคาลิปตัส
     กระถินเทพา
     สนทะเล
- ใช้ต้นกล้าปลูกระยะ 2*2 เมตร ใช้ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 300-700 กรัม ต่อต้นต่อปี แบ่งใส่ทุก 3 เดือน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุม ตอน ปลูกอัตร 10 กิโลกรัม ต่อต้น
 3. มะม่วงหิมพานต์
- ใช้ต้นกล้าปลูกระยะ 6*6 เมตร ใช้ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตราเท่ากับ ครึ่งหนึ่งของอายุพืช แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม ต่อต้นต่อปี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 60 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี
 4. สับปะรด
- ใช้หน่อปลูกเป็นแถวคู่ระยะห่าง 1 เมตร ระยะปลูก 50*30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยเคมี 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 120 กิโลกรัม ต่อไร่ ต่อปี แบ่งใส่ทุก 3 เดือน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รองพื้นอัตรา 3-6 ตัน ต่อไร่ ต่อปี
 5. พืชผักและพืชสอน
   - ผักกาดเขียว
     ผักกาดหอม
     ผักกาดหัว
     ผักคะน้า
- ก่อนปลูกให้คลุกเคล้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย กทม. อัตรา 30-40 ตัน ต่อไร่
   - ข้าวโพดอ่อน
     ถั่วฝักยาว
     แคนตาลูป
     แตงกวา
- ก่อนปลูกให้คลุกเคล้าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย กทม. อัตรา 3-8 ตัน ต่อไร่
- สำหรับปุ๋ยเคมี ใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 100-400 กิโลกรัม ต่อไร่ ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ปลูก แบ่งใส่ ทุก 10 วัน
[ หน้าแรก ] [ คำแนะนำเรื่องดิน ] [ คำแนะนำเรื่องพืช ]


[ ดินและการพัฒนา ] [ วิธีเก็บตัวอย่างดิน ] [ ใช้ปุ๋ยหมักอย่างไร ] [ การผลิตปุ๋ยหมัก โดยสารเร่ง พด.-1 ]
[ ใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดิน ] [ การจัดการดิน เหมืองแร่ร้าง ] [ ปรับปรุงดินเค็ม ]
[ การใช้หญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้น ] [ ตารางปลูกพืชทนเค็ม ]

[ ถั่วพุ่ม พืชทำเงิน เสริมรายได้หน้าแล้ง ]
[ การไถกลบตอซัง ]
Send mail to cit_1@ldd.go.th with questions
or comments about this web site.