ภาพรวมทั้งประเทศ
สรุปรายงานในภาพรวม
สรุปจำนวนหมอดินอาสา
หมอดินประจำจังหวัด : 75 คน
หมอดินประจำอำเภอ : 848 คน
หมอดินประจำตำบล : 6849 คน
หมอดินประจำหมู่บ้าน : 78877 คน
รวม : 86649 คน
สรุปจำนวนยุวหมอดิน
ยุวหมอดิน : 5517 คน
สรุปจำนวนหมอดินที่ได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน
เสื้อหมอดิน : 0 คน
บัตรหมอดิน : 0 คน
Test Kit : 0 คน
น้ำยาตัวอย่าง : 0 คน
เครื่องวัด pH Meter : 0 คน
รวม : 0 คน
สรุปจำนวนจุดเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้
จุดเรียนรู้ประจำตำบล192
จุดเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน106
จุดเรียนรู้ประจำอำเภอ30
รวม : 328 คน
สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
รวม : 24295 คน