ภาค รวม (คน)
ภาคกลาง 1050
ภาคตะวันตก 166
ภาคตะวันออก 332
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1478
ภาคใต้ 1075
ภาคเหนือ 1360