ยุวหมอดิน

เริ่มใช้งานระบบ
สรุปรายงาน
สรุปจำนวนยุวหมอดินจำแนกตาม รายภาค สรุปจำนวนยุวหมอดินจำแนกตาม สำนักงานพัฒนาที่ดิน
สรุปจำนวนยุวหมอดิน ในรูปแบบ Excel file
ระบบสืบค้น
ค้นหาจากหลายเงื่อนไข
เฉพาะเจ้าหน้าที่
เข้าสู่ระบบ เพิ่มรายชื่อผู้ได้รับการอบรม
แก้ไขรายชื่อผู้ได้รับการอบรม ลบรายชื่อผู้ได้รับการอบรม