ฝึกอบรมหมอดินอาสา

เริ่มใช้งานระบบ
สรุปรายงาน
สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม รายภาค สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำแนกตาม สำนักงานพัฒนาที่ดิน
สรุปหลักสูตรที่เปิดอบรม
ระบบสืบค้น
ค้นหาจาก ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม ค้นหาจากหลายเงื่อนไข
เฉพาะเจ้าหน้าที่
เข้าสู่ระบบ การเพิ่มรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
การลบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม