ประวัติหมอดิน

เริ่มใช้งานระบบ
สรุปรายงาน
สรุปจำนวนหมอดินรายภาค สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม สำนักงานพัฒนาที่ดิน
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม สถานภาพหมอดิน สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม ระดับการศึกษา
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม การรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน/ผลิตภัณฑ์ สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม พื้นที่ทำกิน
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม อาชีพทางการเกษตร สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม การใช้ประโยชน์ที่ดิน สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม สภาพปัญหาที่ทำกิน
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม ปริมาณน้ำที่ใช้ในการเกษตร สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร
สรุปจำนวนหมอดินที่ได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน สรุปจำนวนหมอดินในรูปแบบ excel file
ระบบสืบค้น
ค้นหาจาก ชื่อ-นามสกุล ค้นหาจาก เลขที่บัตรประชาชน
ค้นหาจาก รหัสหมอดิน ค้นหาจาก ที่อยู่/สถานที่ติดต่อ
ค้นหาจาก พิกัดทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งพื้นที่เพาะปลูกพันธ์พืชหลัก (UTM) ค้นหาจากหลายเงื่อนไข
พิมพ์จ่าหน้าซองตามรายชื่อหมอดิน
เฉพาะเจ้าหน้าที่
เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลประวัติหมอดินอาสา (ตามใบสมัคร)
ค้นหา/แก้ไขข้อมูล (ตามใบสมัคร) การบันทึกข้อมูลบริการหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากกรมฯ
การแก้ไขข้อมูลบริการหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากกรมฯ การลบข้อมูลบริการหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากกรมฯ