จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 657  หลักสูตร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต จำนวนหลักสูตร (หลักสูตร)
1 165
2 33
3 83
4 47
5 78
6 33
7 26
8 31
9 29
10 31
11 60
12 41