ภาค รวม (คน)
ภาคกลาง 2,492
ภาคตะวันตก 420
ภาคตะวันออก 350
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,732
ภาคใต้ 2,575
ภาคเหนือ 1,478