ภาค รวม (คน)
ภาคกลาง 2,624
ภาคตะวันตก 424
ภาคตะวันออก 355
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,788
ภาคใต้ 2,611
ภาคเหนือ 1,497