ภาค รวม (คน)
ภาคกลาง 2,665
ภาคตะวันตก 434
ภาคตะวันออก 355
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,823
ภาคใต้ 2,633
ภาคเหนือ 1,509