ภาค รวม (คน)
ภาคกลาง 2,439
ภาคตะวันตก 397
ภาคตะวันออก 350
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,725
ภาคใต้ 2,498
ภาคเหนือ 1,446