ภาค รวม (คน)
ภาคกลาง 2,643
ภาคตะวันตก 424
ภาคตะวันออก 355
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,805
ภาคใต้ 2,625
ภาคเหนือ 1,499