สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เป้าหมายที่กำหนด (คน) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
1 5,189 1,696
2 1,574 504
3 3,429 1,945
4 3,073 512
5 4,084 1,147
6 1,532 434
7 1,081 218
8 1,584 636
9 1,338 374
10 1,502 891
11 2,961 1,727
12 2,355 771