สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เป้าหมายที่กำหนด (คน) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
1 5,189 1,737
2 1,574 510
3 3,429 1,945
4 3,073 517
5 4,084 1,147
6 1,532 438
7 1,081 222
8 1,584 662
9 1,338 374
10 1,502 920
11 2,961 1,776
12 2,355 799