สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เป้าหมายที่กำหนด (คน) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
1 5,189 1,900
2 1,574 522
3 3,429 1,952
4 3,073 566
5 4,084 1,179
6 1,532 438
7 1,081 234
8 1,584 677
9 1,338 382
10 1,502 936
11 2,961 1,823
12 2,355 810