สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เป้าหมายที่กำหนด (คน) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
1 5,189 1,863
2 1,574 519
3 3,429 1,952
4 3,073 551
5 4,084 1,162
6 1,532 438
7 1,081 222
8 1,584 674
9 1,338 381
10 1,502 926
11 2,961 1,801
12 2,355 810