สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เป้าหมายที่กำหนด (คน) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
1 5,189 1,880
2 1,574 521
3 3,429 1,952
4 3,073 565
5 4,084 1,163
6 1,532 438
7 1,081 224
8 1,584 676
9 1,338 381
10 1,502 926
11 2,961 1,815
12 2,355 810