สรุปจำนวนหมอดินที่ได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่น ๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต เสื้อหมอดิน (ตัว) บัตรหมอดิน (ใบ) ชุด test kit (ชุด) น้ำยาตัวอย่าง (ชุด) เครื่องวัด pH meter (ชิ้น)
100000
21480000
301000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
1110000
1200000