สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามปริมาณน้ำที่ใช้ในการเกษตร

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต มีน้ำใช้พอเพียงตลอดปี (คน) มีน้ำใช้ไม่พอเพียง (คน) ไม่ระบุ (คน) รวม (คน)
1 3854 3149 0 7003
2 1683 2261 0 3944
3 2776 6456 0 9232
4 3563 5858 0 9421
5 2625 5960 0 8585
6 1517 2504 0 4021
7 1609 2224 0 3833
8 2821 2294 0 5115
9 2236 1132 0 3368
10 2401 1179 0 3580
11 2139 2053 0 4192
12 2299 1255 0 3554