สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามปริมาณน้ำที่ใช้ในการเกษตร

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต มีน้ำใช้พอเพียงตลอดปี (คน) มีน้ำใช้ไม่พอเพียง (คน) ไม่ระบุ (คน) รวม (คน)
1 3854 3156 0 7010
2 1694 2298 0 3992
3 2778 6470 0 9248
4 3563 5858 0 9421
5 2625 5960 0 8585
6 1518 2504 0 4022
7 1614 2212 0 3826
8 2822 2293 0 5115
9 2236 1132 0 3368
10 2401 1178 0 3579
11 2159 2056 0 4215
12 2298 1255 0 3553