สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามปริมาณน้ำที่ใช้ในการเกษตร

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต มีน้ำใช้พอเพียงตลอดปี (คน) มีน้ำใช้ไม่พอเพียง (คน) ไม่ระบุ (คน) รวม (คน)
1 3960 3166 0 7126
2 1759 2486 0 4245
3 2778 6487 0 9265
4 3617 5937 0 9554
5 2760 5955 0 8715
6 1941 2508 0 4449
7 1665 2208 0 3873
8 2820 2288 0 5108
9 2238 1137 0 3375
10 2404 1171 0 3575
11 2169 2052 0 4221
12 2296 1263 0 3559