สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามปริมาณน้ำที่ใช้ในการเกษตร

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต มีน้ำใช้พอเพียงตลอดปี (คน) มีน้ำใช้ไม่พอเพียง (คน) ไม่ระบุ (คน) รวม (คน)
1 4333 3029 0 7362
2 1762 2460 0 4222
3 2703 6289 0 8992
4 3950 6323 0 10273
5 2962 5945 0 8907
6 1975 2496 0 4471
7 1772 2174 0 3946
8 2595 2150 0 4745
9 2349 1171 0 3520
10 2276 1080 0 3356
11 2249 1962 0 4211
12 2432 1189 0 3621