สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามปริมาณน้ำที่ใช้ในการเกษตร

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต มีน้ำใช้พอเพียงตลอดปี (คน) มีน้ำใช้ไม่พอเพียง (คน) ไม่ระบุ (คน) รวม (คน)
1 4288 3068 0 7356
2 1756 2463 0 4219
3 2703 6288 0 8991
4 3684 6224 0 9908
5 2936 5935 0 8871
6 1941 2508 0 4449
7 1667 2206 0 3873
8 2726 2185 0 4911
9 2203 1135 0 3338
10 2402 1170 0 3572
11 2178 2040 0 4218
12 2297 1255 0 3552