สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามปริมาณน้ำที่ใช้ในการเกษตร

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต มีน้ำใช้พอเพียงตลอดปี (คน) มีน้ำใช้ไม่พอเพียง (คน) ไม่ระบุ (คน) รวม (คน)
1 3840 3152 0 6992
2 1682 2262 0 3944
3 2769 6449 0 9218
4 3563 5863 0 9426
5 2625 5960 0 8585
6 1504 2504 0 4008
7 1526 2243 0 3769
8 2800 2315 0 5115
9 2236 1132 0 3368
10 2399 1182 0 3581
11 2145 2078 0 4223
12 2283 1263 0 3546