สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามปริมาณน้ำที่ใช้ในการเกษตร

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต มีน้ำใช้พอเพียงตลอดปี (คน) มีน้ำใช้ไม่พอเพียง (คน) ไม่ระบุ (คน) รวม (คน)
1 3793 3141 0 6934
2 1620 2315 0 3935
3 2769 6449 0 9218
4 3562 5864 0 9426
5 2590 5988 0 8578
6 1503 2504 0 4007
7 1528 2240 0 3768
8 2899 2338 0 5237
9 2237 1133 0 3370
10 2399 1185 0 3584
11 2145 2078 0 4223
12 2278 1264 0 3542