สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร

แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร จำนวนหมอดิน (คน)
อาศัยน้ำฝน 42120
อาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ 25246
อาศัยแหล่งน้ำขนาดเล็ก 0
อาศัยสระเก็บน้ำในไร่นา 0
อื่น ๆ 2169
รวม 67366