สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามการรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน / ผลิตภัณฑ์

บริการที่ได้รับ จำนวนหมอดิน (คน)
ได้รับหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 10319
ได้รับปูนเพื่อแก้ไขดินกรด 11590
ได้รับเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงบำรุงดิน 18748
ได้รับสารเร่งจุลินทรีย์ 40005
แปลงสาธิตจุดเรียนรู้ - ศูนย์เรียนรู้ 3070
ได้รับการบริการข้อมูล 34975
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 672
สระเก็บน้ำในไร่นา 4037
อื่น ๆ 921
รวม 124337