สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามการรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน / ผลิตภัณฑ์

บริการที่ได้รับ จำนวนหมอดิน (คน)
ได้รับหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 10345
ได้รับปูนเพื่อแก้ไขดินกรด 12094
ได้รับเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงบำรุงดิน 18977
ได้รับสารเร่งจุลินทรีย์ 40816
แปลงสาธิตจุดเรียนรู้ - ศูนย์เรียนรู้ 3061
ได้รับการบริการข้อมูล 35982
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 646
สระเก็บน้ำในไร่นา 4345
อื่น ๆ 944
รวม 127210