สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามการรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน / ผลิตภัณฑ์

บริการที่ได้รับ จำนวนหมอดิน (คน)
ได้รับหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 10400
ได้รับปูนเพื่อแก้ไขดินกรด 12170
ได้รับเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงบำรุงดิน 18939
ได้รับสารเร่งจุลินทรีย์ 40523
แปลงสาธิตจุดเรียนรู้ - ศูนย์เรียนรู้ 3061
ได้รับการบริการข้อมูล 35815
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 654
สระเก็บน้ำในไร่นา 4332
อื่น ๆ 888
รวม 126782