สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามการรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน / ผลิตภัณฑ์

บริการที่ได้รับ จำนวนหมอดิน (คน)
ได้รับหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 10294
ได้รับปูนเพื่อแก้ไขดินกรด 11570
ได้รับเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงบำรุงดิน 18685
ได้รับสารเร่งจุลินทรีย์ 39887
แปลงสาธิตจุดเรียนรู้ - ศูนย์เรียนรู้ 3067
ได้รับการบริการข้อมูล 34862
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 668
สระเก็บน้ำในไร่นา 4019
อื่น ๆ 924
รวม 123976