สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามการรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน / ผลิตภัณฑ์

บริการที่ได้รับ จำนวนหมอดิน (คน)
ได้รับหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 10355
ได้รับปูนเพื่อแก้ไขดินกรด 11708
ได้รับเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงบำรุงดิน 18789
ได้รับสารเร่งจุลินทรีย์ 40037
แปลงสาธิตจุดเรียนรู้ - ศูนย์เรียนรู้ 3065
ได้รับการบริการข้อมูล 35259
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 658
สระเก็บน้ำในไร่นา 4078
อื่น ๆ 898
รวม 124847