สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามการรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน / ผลิตภัณฑ์

บริการที่ได้รับ จำนวนหมอดิน (คน)
ได้รับหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 10316
ได้รับปูนเพื่อแก้ไขดินกรด 11592
ได้รับเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงบำรุงดิน 18725
ได้รับสารเร่งจุลินทรีย์ 39943
แปลงสาธิตจุดเรียนรู้ - ศูนย์เรียนรู้ 3071
ได้รับการบริการข้อมูล 34910
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 668
สระเก็บน้ำในไร่นา 4016
อื่น ๆ 922
รวม 124163