สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสถานีพัฒนาที่ดิน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต หมอดินประจำจังหวัด (คน) หมอดินประจำอำเภอ (คน) หมอดินประจำตำบล (คน) หมอดินประจำหมู่บ้าน (คน)
1 13 114 977 8788
2 6 58 451 4834
3 4 87 739 10446
4 7 100 869 11469
5 8 109 874 12338
6 4 52 387 4695
7 3 50 366 3961
8 5 49 434 5237
9 5 48 382 4633
10 6 35 365 4167
11 7 73 496 4549
12 7 71 517 3759
รวม 75 846 6857 78876