สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสถานีพัฒนาที่ดิน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต หมอดินประจำจังหวัด (คน) หมอดินประจำอำเภอ (คน) หมอดินประจำตำบล (คน) หมอดินประจำหมู่บ้าน (คน)
1 13 116 1001 8836
2 6 58 449 4887
3 4 87 739 10827
4 7 100 877 11216
5 8 110 859 12374
6 4 52 387 4695
7 4 50 367 3961
8 5 52 438 5462
9 5 50 394 4737
10 6 35 366 4184
11 7 73 499 4562
12 7 71 512 3770
รวม 76 854 6888 79511