สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสถานีพัฒนาที่ดิน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต หมอดินประจำจังหวัด (คน) หมอดินประจำอำเภอ (คน) หมอดินประจำตำบล (คน) หมอดินประจำหมู่บ้าน (คน)
1 13 110 969 8742
2 6 58 451 4837
3 4 87 739 10446
4 7 100 870 11702
5 8 109 874 12326
6 4 52 387 4717
7 3 50 360 4016
8 5 49 419 5047
9 5 49 387 4793
10 6 35 366 3809
11 7 73 494 4534
12 7 71 517 3826
รวม 75 843 6833 78795