สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสถานีพัฒนาที่ดิน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต หมอดินประจำจังหวัด (คน) หมอดินประจำอำเภอ (คน) หมอดินประจำตำบล (คน) หมอดินประจำหมู่บ้าน (คน)
1 13 116 1005 8792
2 6 58 450 4891
3 4 87 739 10827
4 7 101 883 11141
5 8 111 860 12371
6 4 52 389 4373
7 4 50 367 3926
8 5 52 438 5474
9 5 50 394 4740
10 6 35 363 4190
11 7 74 504 4564
12 7 72 511 3773
รวม 76 858 6903 79062