สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสถานีพัฒนาที่ดิน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต หมอดินประจำจังหวัด (คน) หมอดินประจำอำเภอ (คน) หมอดินประจำตำบล (คน) หมอดินประจำหมู่บ้าน (คน)
1 13 116 1005 8782
2 6 58 451 4884
3 4 88 743 10827
4 7 101 891 11146
5 8 111 860 12371
6 4 52 389 4356
7 4 50 367 3899
8 5 52 438 5474
9 5 50 394 4740
10 6 35 364 4193
11 7 74 504 4573
12 7 73 511 3770
รวม 76 860 6917 79015