สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสถานีพัฒนาที่ดิน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต หมอดินประจำจังหวัด (คน) หมอดินประจำอำเภอ (คน) หมอดินประจำตำบล (คน) หมอดินประจำหมู่บ้าน (คน)
1 13 117 1006 8738
2 7 61 461 4887
3 4 88 743 10827
4 7 101 891 11146
5 8 111 862 12366
6 4 52 389 4355
7 4 50 367 3898
8 5 52 438 5600
9 5 50 395 4742
10 6 35 363 4198
11 7 74 504 4573
12 7 73 508 3770
รวม 77 864 6927 79100