สรุปจำนวนหมอดิน รายภาค

ภาค หมอดินประจำจังหวัด (คน) หมอดินประจำอำเภอ (คน) หมอดินประจำตำบล (คน) หมอดินประจำหมู่บ้าน (คน)
ภาคเหนือ 15 177 1413 16958
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 310 2571 35180
ภาคตะวันออก 4 38 286 2807
ภาคตะวันตก 2 20 136 1821
ภาคกลาง 20 157 1438 13802
ภาคใต้ 14 144 1013 8308
รวม 75 846 6857 78876