สรุปจำนวนหมอดิน รายภาค

ภาค หมอดินประจำจังหวัด (คน) หมอดินประจำอำเภอ (คน) หมอดินประจำตำบล (คน) หมอดินประจำหมู่บ้าน (คน)
ภาคเหนือ 16 182 1432 16949
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 313 2571 35262
ภาคตะวันออก 4 38 287 2858
ภาคตะวันตก 2 20 135 1844
ภาคกลาง 20 159 1463 13812
ภาคใต้ 14 146 1015 8337
รวม 76 858 6903 79062