สรุปจำนวนหมอดิน รายภาค

ภาค หมอดินประจำจังหวัด (คน) หมอดินประจำอำเภอ (คน) หมอดินประจำตำบล (คน) หมอดินประจำหมู่บ้าน (คน)
ภาคเหนือ 16 182 1432 16957
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 314 2573 35262
ภาคตะวันออก 4 38 287 2859
ภาคตะวันตก 2 20 136 1845
ภาคกลาง 20 159 1463 13805
ภาคใต้ 14 146 1013 8315
รวม 76 859 6904 79043