สรุปจำนวนหมอดิน รายภาค

ภาค หมอดินประจำจังหวัด (คน) หมอดินประจำอำเภอ (คน) หมอดินประจำตำบล (คน) หมอดินประจำหมู่บ้าน (คน)
ภาคเหนือ 16 182 1432 17029
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 314 2585 35262
ภาคตะวันออก 4 38 288 2858
ภาคตะวันตก 2 20 135 1852
ภาคกลาง 21 163 1475 13756
ภาคใต้ 14 147 1012 8343
รวม 77 864 6927 79100