สรุปจำนวนหมอดิน รายภาค

ภาค หมอดินประจำจังหวัด (คน) หมอดินประจำอำเภอ (คน) หมอดินประจำตำบล (คน) หมอดินประจำหมู่บ้าน (คน)
ภาคเหนือ 15 178 1397 17009
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 310 2572 35397
ภาคตะวันออก 4 38 286 2808
ภาคตะวันตก 2 20 137 1464
ภาคกลาง 20 153 1430 13757
ภาคใต้ 14 144 1011 8360
รวม 75 843 6833 78795