สรุปจำนวนหมอดิน รายภาค

ภาค หมอดินประจำจังหวัด (คน) หมอดินประจำอำเภอ (คน) หมอดินประจำตำบล (คน) หมอดินประจำหมู่บ้าน (คน)
ภาคเหนือ 16 182 1430 17291
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 311 2564 35340
ภาคตะวันออก 4 38 287 2856
ภาคตะวันตก 2 20 135 1838
ภาคกลาง 20 159 1461 13854
ภาคใต้ 14 144 1011 8332
รวม 76 854 6888 79511