สรุปจำนวนหมอดิน รายภาค

ภาค หมอดินประจำจังหวัด (คน) หมอดินประจำอำเภอ (คน) หมอดินประจำตำบล (คน) หมอดินประจำหมู่บ้าน (คน)
ภาคเหนือ 16 182 1432 16905
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 314 2583 35267
ภาคตะวันออก 4 38 287 2859
ภาคตะวันตก 2 20 136 1847
ภาคกลาง 20 159 1464 13794
ภาคใต้ 14 147 1015 8343
รวม 76 860 6917 79015