สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสภาพปัญหาที่ทำกิน

ปัญหาสภาพที่ทำกิน จำนวนหมอดิน (คน)
ดินที่มีการชะล้างพังทลาย 6413
ดินเค็ม 1312
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 37684
อื่น ๆ 1602
รวม 47011