สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสภาพปัญหาที่ทำกิน

ปัญหาสภาพที่ทำกิน จำนวนหมอดิน (คน)
ดินที่มีการชะล้างพังทลาย 6350
ดินเค็ม 1394
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 36114
อื่น ๆ 1420
รวม 45278