สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสภาพปัญหาที่ทำกิน

ปัญหาสภาพที่ทำกิน จำนวนหมอดิน (คน)
ดินที่มีการชะล้างพังทลาย 6341
ดินเค็ม 1393
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 36182
อื่น ๆ 1421
รวม 45337