สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ

ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการ จำนวนหมอดิน (คน)
อสม. 5912
ปศุสัตว์อาสา 1755
อปพร. 2628
ชลประทานอาสา 378
อื่น ๆ 5078
รวม 15751