สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ

ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการ จำนวนหมอดิน (คน)
อสม. 5844
ปศุสัตว์อาสา 1743
อปพร. 2599
ชลประทานอาสา 382
อื่น ๆ 5016
รวม 15584