สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ

ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการ จำนวนหมอดิน (คน)
อสม. 5933
ปศุสัตว์อาสา 1745
อปพร. 2659
ชลประทานอาสา 373
อื่น ๆ 4979
รวม 15689