สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ

ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการ จำนวนหมอดิน (คน)
อสม. 5928
ปศุสัตว์อาสา 1753
อปพร. 2649
ชลประทานอาสา 377
อื่น ๆ 4999
รวม 15706