สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ

ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการ จำนวนหมอดิน (คน)
อสม. 5698
ปศุสัตว์อาสา 1795
อปพร. 2513
ชลประทานอาสา 399
อื่น ๆ 5227
รวม 15632