สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ

ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการ จำนวนหมอดิน (คน)
อสม. 5929
ปศุสัตว์อาสา 1753
อปพร. 2651
ชลประทานอาสา 379
อื่น ๆ 5012
รวม 15724