สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ

ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการ จำนวนหมอดิน (คน)
อสม. 5953
ปศุสัตว์อาสา 1749
อปพร. 2664
ชลประทานอาสา 373
อื่น ๆ 4987
รวม 15726