สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสถานภาพหมอดิน

สถานภาพของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
หมอดินประจำจังหวัด 76
หมอดินประจำอำเภอ 860
หมอดินประจำตำบล 6923
หมอดินประจำหมู่บ้าน 79015
รวม 86874