สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสถานภาพหมอดิน

สถานภาพของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
หมอดินประจำจังหวัด 76
หมอดินประจำอำเภอ 855
หมอดินประจำตำบล 6896
หมอดินประจำหมู่บ้าน 79511
รวม 87338