สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสถานภาพหมอดิน

สถานภาพของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
หมอดินประจำจังหวัด 75
หมอดินประจำอำเภอ 847
หมอดินประจำตำบล 6865
หมอดินประจำหมู่บ้าน 78876
รวม 86663