สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสถานภาพหมอดิน

สถานภาพของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
หมอดินประจำจังหวัด 77
หมอดินประจำอำเภอ 864
หมอดินประจำตำบล 6933
หมอดินประจำหมู่บ้าน 79100
รวม 86974