สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสถานภาพหมอดิน

สถานภาพของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
หมอดินประจำจังหวัด 75
หมอดินประจำอำเภอ 844
หมอดินประจำตำบล 6841
หมอดินประจำหมู่บ้าน 78795
รวม 86555