สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสถานภาพหมอดิน

สถานภาพของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
หมอดินประจำจังหวัด 76
หมอดินประจำอำเภอ 858
หมอดินประจำตำบล 6909
หมอดินประจำหมู่บ้าน 79062
รวม 86905