สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามสถานภาพหมอดิน

สถานภาพของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
หมอดินประจำจังหวัด 76
หมอดินประจำอำเภอ 859
หมอดินประจำตำบล 6910
หมอดินประจำหมู่บ้าน 79043
รวม 86888