สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 3248
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 8130
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 10065
อนุปริญญา 1036
ปริญญาตรี 1955
ปริญญาโท 70
ปริญญาเอก 5
อื่น ๆ 20972
รวม 45481