สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 2995
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 8087
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 9966
อนุปริญญา 1019
ปริญญาตรี 1907
ปริญญาโท 66
ปริญญาเอก 5
อื่น ๆ 20968
รวม 45013