สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 4479
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 8191
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 10767
อนุปริญญา 1117
ปริญญาตรี 2158
ปริญญาโท 78
ปริญญาเอก 5
อื่น ๆ 21424
รวม 48219