สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 3245
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 8125
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 10061
อนุปริญญา 1034
ปริญญาตรี 1949
ปริญญาโท 69
ปริญญาเอก 5
อื่น ๆ 20796
รวม 45284