สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 3743
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 8185
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 10509
อนุปริญญา 1095
ปริญญาตรี 2110
ปริญญาโท 75
ปริญญาเอก 6
อื่น ๆ 21623
รวม 47346