สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 2988
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 8088
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 9972
อนุปริญญา 1013
ปริญญาตรี 1899
ปริญญาโท 65
ปริญญาเอก 5
อื่น ๆ 20982
รวม 45012