สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษาของหมอดิน จำนวนหมอดิน (คน)
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) 3406
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 8142
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) 10127
อนุปริญญา 1053
ปริญญาตรี 1992
ปริญญาโท 70
ปริญญาเอก 5
อื่น ๆ 21794
รวม 46589