สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามอาชีพทางการเกษตร

อาชีพทางการเกษตร จำนวนหมอดิน (คน)
ทำนา 56,793
ทำไร่ 11,370
ทำสวน 13,427
อื่น ๆ 1,544