สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตามอาชีพทางการเกษตร

อาชีพทางการเกษตร จำนวนหมอดิน (คน)
ทำนา 57,152
ทำไร่ 11,319
ทำสวน 13,663
อื่น ๆ 1,735