สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ภาค
สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำแนกตาม
สำนักงานพัฒนาที่ดิน
สรุปหลักสูตรที่เปิดอบรม
เจ้าหน้าที่
**ใช้รหัสผ่านเดียวกับโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูลหมอดินเดิม**
   
   
คู่มือการใช้โปรแกรม
วีดิทัศน์(CD) บรรยายการใช้งาน
โปรแกรม