ฐานข้อมูลประวัติหมอดินอาสา
   
สรุปรายงาน [Report]
สรุปจำนวนหมอดิน รายภาค
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม สำนักงานพัฒนาที่ดิน
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม สถานภาพหมอดิน
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม ระดับการศึกษา
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม การรับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน/ผลิตภัณฑ์
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม พื้นที่ทำกิน
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม อาชีพทางการเกษตร
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม ตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม การใช้ประโยชน์ที่ดิน
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม สภาพปัญหาที่ทำกิน
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม ปริมาณน้ำที่ใช้ในการเกษตร
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม แหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตร
สรุปจำนวนหมอดินที่ได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่น ๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน
สรุปจำนวนหมอดินในรูปแบบ excel file

   
ระบบสืบค้น [Search]
ค้นหาจาก ชื่อ นามสกุล
ค้นหาจาก เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ค้นหาจาก รหัสหมอดิน
ค้นหาจาก ที่อยู่/สถานที่ติดต่อ
ค้นหาจาก พิกัดทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งพื้นที่เพาะปลูกพันธ์พืชหลัก(UTM)
ค้นหาจากหลายเงื่อนไข
พิมพ์จ่าหน้าซองตามรายชื่อหมอดิน
ฐานข้อมูลฝึกอบรมหมอดินอาสา
   
สรุปรายงาน [Report]
สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ภาค
สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำแนกตาม สำนักงานพัฒนาที่ดิน
สรุปหลักสูตรที่เปิดอบรม
   
ระบบสืบค้น [Search]
ค้นหาจาก ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
ค้นหาจากหลายเงื่อนไข
ฐานข้อมูลยุวหมอดิน
   
สรุปรายงาน [Report]
สรุปจำนวนยุวหมอดินจำแนกตาม ตามรายภาค
สรุปจำนวนยุวหมอดินจำแนกตาม สำนักงานพัฒนาที่ดิน
สรุปจำนวนยุวหมอดิน ในรูปแบบ MS Excel
   
ระบบสืบค้น [Search]
ค้นหาจากหลายเงื่อนไข
จุดเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้
   
สรุปรายงาน [Report]
สรุปข้อมูลจำแนกตาม สำนักงานพัฒนาที่ดิน/สถานีพัฒนาที่ดินและจุดเรียนรู้
   
ระบบสืบค้น [Search]
ค้นหาจากหลายเงื่อนไข
จดหมายข่าวหมอดินอาสา
   
สรุปรายงาน [Report]
สรุปรายการวารสารหมอดิน ทั้งหมด
สรุปรายการวารสารหมอดินจำแนกตาม รายปี
   
ระบบสืบค้น [Search]
ค้นหาวารสารหมอดินจาก ปี / ฉบับที่
     
เวทีโต้ตอบเว็บบอร์ด
 
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร