ฐานข้อมูลประวัติหมอดินอาสา
สรุปจำนวนหมอดิน รายภาค
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม สำนักงานพัฒนาที่ดิน
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม สถานภาพหมอดิน
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม ระดับการศึกษา

สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม การรับบริการจาก
กรมพัฒนาที่ดิน/ผลิตภัณฑ์

สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม พื้นที่ทำกิน
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม อาชีพทางการเกษตร
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม ตำแหน่งที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากทางราชการ
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม การใช้ประโยชน์ที่ดิน
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม สภาพปัญหาที่ทำกิน
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม ปริมาณน้ำที่ใช้ใน
การเกษตร
สรุปจำนวนหมอดินจำแนกตาม แหล่งน้ำที่ใช้ใน
การเกษตร
สรุปจำนวนหมอดินที่ได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่น ๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน
สรุปจำนวนหมอดินในรูปแบบ excel file

ฐานข้อมูลฝึกอบรมหมอดินอาสา
สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ภาค
สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำแนกตาม
สำนักงานพัฒนาที่ดิน
สรุปหลักสูตรที่เปิดอบรม


ฐานข้อมูลยุวหมอดิน
สรุปจำนวนยุวหมอดินจำแนกตาม ตามรายภาค
สรุปจำนวนยุวหมอดินจำแนกตาม สำนักงานพัฒนาที่ดิน
สรุปจำนวนยุวหมอดิน ในรูปแบบ MS Excel


ฐานข้อจุดเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้
สรุปข้อมูลหมอดินอาสา ที่ได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน หรือดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้ และศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอพเพียง
สรุปข้อมูลจำแนกตาม สำนักงานพัฒนาที่ดิน/ สถานีพัฒนาที่ดินและจุดเรียนรู้
   

แสดงข้อมูล จำนวนหมอดินอาสา และยุวหมอดิน ในแต่ละจังหวัดผ่าน แผนที่