สรุปข้อมูลหมอดินอาสา ที่ได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นๆ จากกรมพัฒนาที่ดิน หรือดำเนินการจัดทำจุดเรียนรู้ และศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอพเพียง
สรุปข้อมูลจำแนกตาม สำนักงานพัฒนาที่ดิน/สถานีพัฒนาที่ดินและจุดเรียนรู้
เจ้าหน้าที่
**ใช้รหัสผ่านเดียวกับโปรแกรม
ระบบฐานข้อมูลหมอดินเดิม**
   
   
คู่มือการใช้โปรแกรม
วีดิทัศน์(CD) บรรยายการใช้งาน
โปรแกรม