ระบบฐานข้อมูลหมอดินอาสา


           "หมอดินอาสา"
หรือ "หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน" หมายความว่า เกษตรกรที่สนใจงานพัฒนาที่ดินและสมัครใจเป็นอาสาสมัครของ กรมพัฒนาที่ดินพร้อมที่จะทำการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรทั่วไปในหมู่บ้าน

          "หมอดินอาสาประจำตำบล" หมายความว่า หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านด้วยกันและแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินประจำตำบล

          "หมอดินอาสาประจำอำเภอ" หมายความว่า หมอดินอาสาประจำตำบล ที่ได้รับการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจำตำบลด้วยกัน และแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินประจำอำเภอ

          "หมอดินอาสาประจำจังหวัด" หมายความว่า หมอดินอาสาประจำอำเภอ ที่ได้รับการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจำอำเภอด้วยกัน และแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินประจำจังหวัด

          "ที่ปรึกษาหมอดินอาสา" หมายความว่า บุคคลที่กรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติการให้เกิดคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ดิน

          "เครือข่ายหมอดินอาสา" หมายความว่า กลุ่มสมาชิกซึ่งประกอบด้วยหมอดินอาสาประจำจังหวัด และหรือ หมอดินอาสาประจำอำเภอและหรือ หมอดินอาสาประจำตำบล หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยมีการบริหารจัดการติดต่อประสานงาน ปฏิบัติงานร่วมกันในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน และมีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน
    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร