สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต จำนวนจุดเรียนรู้ (จุด)
1 100
2 0
3 33
4 0
5 50
6 2
7 0
8 0
9 0
10 0
11 39
12 38